การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม
 

000000การเคลื่อนไหวของพืชแบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ

0000001. การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการเจริญเติบโต แบ่งออกเป็นสองพวกคือ

0000000000001.1) การเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Autonomic Movement)เป็นการเคลื่อนไหวของพืชอันเนื่องมาจากสิ่งเร้าภายใน คือ Plant Hormone หรือ Auxin ไดแก่ Iaa (Idole Acetic Acid) สร้างจากบริเวณเนื้อเยื่อเจริญของพืชที่ยอดอ่อนและราก ทำให้กลุ่มเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงขยายตัวยืดยาวออกไป ได้แก่ Nutation และ Spiral Movement

 

 000000000000Nutation เป็นการเคลื่อนไหวแบบที่มีปลายยอดเอนหรือแกว่งไปมา เมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้นทีละน้อย

 000000000000Spiral Movement เป็นแบบที่มีปลายยอดค่อยๆ บิดเป็นเกลียวขึ้นไป เมื่อพืชเจริญเติบโตขึ้น เพื่อที่จะพันหลักหรือต้นไม้อื่น เรียกว่า Twining เช่น การพันหลักของลำต้นถั่ว การเคลื่อนไหวอัตโนมัตินี้แม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไป เช่น เวลากลางวันหรือกลางคืนแสงมากหรือน้อย ลำต้นก็จะงอกเอนบิดไปช้าๆ เช่นนั้นเรื่อยไป เหตที่มันเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้เป็นเพราะเซลล์ในบริเวณของการยืดตัวในลำต้นมีการยืดตัวหรือเติบโตไม่เท่ากัน สิ่งเร้าภายในที่มากระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้น ก็คือ ฮอร์โมนพืชประเภท Auxin 
 
 
 
0000000000001.2) การเคลื่อนไหวที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก (Paratonic, Stimulus Movement)เป็นการเคลื่อนไหวโดยสิ่งเร้าภายนอกไปกระตุ้น Auxin แล้ว Auxin จึงกระตุ้นให้พืชเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่ง000000000000แบ่งออกเป็นสองแบบคือ Nasty หรือ Nastic Movement เป็นการเคลื่อนไหวโดยมีทิศทางไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า มีหลายชนิดด้วยกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งเร้าคือ Photonasty มีแสงเป็นสิ่งเร้า Thermonasty มีอุณหภูมิเป็นสิ่งเร้า Photonasty ได้แก่ การหุบ การบานของดอก เช่น ดอกบัวมักหุบในตอนกลางคืนและบานในตอนกลางวัน แต่ดอกกระบองเพชร จะบานในตอนกลางคืน และหุบในตอนกลางวัน การที่ดอกไม้บานหรือหุบนั้น มักเนื่องมาจากกลุ่มเซลล์ด้านในและด้านนอก มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากัน การบานของดอกไม้เกิดจากกลุ่มเซลล์ด้านในของกลีบดอกขยายขนาดมากกว่าด้านนอก ซึ่งเรียกว่า Epinasty ส่วนการหุบที่เกิดจากเซลล์ที่อยู่ด้านนอกของกลีบดอกขยายขนาดมากกว่าด้านใน เรียกว่า Hyponasty

  

 

000000000000Thermonasty ได้แก่ การบานของดอกบัวสวรรค์ หรือ หัวบัวจีน (Crocus) และทิวลิป เมื่อได้รับอุณหภูมิสูง โดยที่อุณหภูมินั้นไปชักนำให้ด้านบนของกลีบดอกมีการเจริญเติบโตยืดตัวมากกว่าด้านล่าง และดอกจะหุบเมื่ออุณหภูมิลดลงTropism หรือ Tropic Movement หรือ Movement Of Orientation เป็นการเคลื่อนไหวของพืชโดยมีทิศทางเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้า การเคลื่อนไหวแบบนี้จะทำให้ส่วนของพืชได้เข้าหาหรือหนีสิ่งเร้าที่มากระตุ้น ถ้าโค้งเข้าหาก็เป็น Positive Tropism แต่ถ้าโค้งหนีจะเป็น Negative Tropism จำแนกออกเป็นชนิดต่างๆ ตามชนิดของสิ่งเร้า คือ

 

000000000000Phototropism มีแสงเป็นสิ่งเร้า โดยลำต้นจะโค้งเข้าหาแสง ส่วนรากจะโค้งหนีแสง ทดลองได้โดยนำกระถางใส่ต้นไม้ไปตั้งทิ้งไว้ริมหน้าต่างที่แสงส่องถึง เมื่อปลายยอดได้รับแสงก็จะเอนหาแสง ส่วนปลายรากจะเอนหนีแสง ทั้งนี้เนื่องจากว่ามี Auxin อยู่ที่ปลายยอด เมื่อกระจายลงมายังกลุ่มเซลล์ด้านล่าง ด้านที่ได้รับแสงมากจะมี Auxin น้อยกว่าด้านที่ได้รับแสงน้อย คุณสมบัติอย่างหนึ่งของ Auxin คือ เมื่อได้รับแสงมากเกินไปก็จะหลบหนีแสง ดังนั้นจึงเป็นผลทำให้กลุ่มเซลล์ด้านที่มี Auxin มากขยายตัวตามยาวและเจริญเติบโตได้ดีกว่าด้านที่มี Auxin น้อย เป็นผลให้ปลายยอดเอนเข้าหาแสงสว่าง (Positive Phototropism) ที่ปลายรากด้านที่ได้รับแสงมากก็จะมี Auxin น้อย ด้านที่มืดก็จะมี Auxin มาก การที่มี Auxin ที่รากมากเกินไป จะมีผลไปห้ามการเจริญเติบโตของเซลล์ ดังนั้นด้านที่ถูกแสง ซึ่งมี Auxin น้อยกว่าจึงเจริญเติบโตเร็วกว่าด้านที่มืด รากจึงเอนหนีแสงสว่าง (Negative Phototropism)

 

000000000000Geotropism มีแรงดึงดูดของโลกเป็นสิ่งเร้า รากจะงอกเข้าหาแรงดึงดูดของโลกก็เป็น Positive Geotropism ลำต้นงอกหนีแรงดึงดูดของโลกก็เป็น Negative Geotropism เรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ Auxin เช่นเดียวกันจากทฤษฎีของ Statolith ที่ว่า ในพืชจะมีพลาสติดชนิดพิเศษที่มีเม็ดแป้งแข็งบรรจุอยู่ที่ส่วนล่างของราก ในราก Statolith จะอยู่บริเวณหมวกราก ตามทฤษฎีของ Statolith การที่มีการสะสมของ Statolith ที่ส่วนรากของเซลล์จะกระตุ้นให้มีการกระจายของแคลเซียมใหม่ ยังผลให้มีการลำเลียง Auxin จากที่อื่นตามแนวระดับมาสู่บริเวณนี้ ยังผลให้ ณ ที่นี้มีการสะสมของ Auxin มาก เมื่อมี Auxin มากจะยับยั้งการเจริญของเซลล์ (Auxin มากไปจะไม่ดี เพราะจะไม่กระตุ้นการเจริญเติบโต) ทำให้มีการงอกของเซลล์ทางด้านล่างนี้น้อย ทางด้านตรงกันข้ามมี Auxin พอเหมาะก็จะกระตุ้นให้มีการงอกยาวของราก ทำให้เกิดการงุ้มงอกของรากเข้าหาแรงดึงดูดของโลก การโค้งเข้าหาแรงโน้มถ่วงจะเกิดขึ้นตลอดจนกระทั่งรากเจริญงอกเป็นแนวตรง

 

000000000000ChemoTropism มีสารเคมีเป็นสิ่งเร้า เช่น ละอองเรณูที่ตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย จะงอกหลอดละอองเรณู (Pollen Tube) เข้าหารังไข่ เพราะในรังไข่มีอาหารหรือสารเคมีพวกกลูโคสหรือ กรดมาลิก Hydrotropism มีน้ำเป็นสิ่งเร้า รากจะงอกเข้าหาน้ำ ส่วนไฮโปลคอตทิล (Hypocotyl คือส่วนของลำต้นใต้ใบเลี้ยง) จะเติบโตหนีความชื้นหรือน้ำ Thigmotropism มีการสัมผัสเป็นสิ่งเร้า เช่น มือเกาะของพืชเลื้อย เช่น ตำลึง เมื่อสัมผัสกับหลัก หรือ ต้นไม้อื่นมันจะพันรอบทันที

 

Comment

Comment:

Tweet

Thxopen-mounthed smile

#12 By (1.46.160.83|1.46.160.83) on 2015-05-01 11:34

????????????????????????????????????? (Growth Movement) | Plant's Responses To Simulators

#11 By Woolrich parka (23.91.20.211) on 2013-11-14 08:15

????????????????????????????????????? (Growth Movement) | Plant's Responses To Simulators

#10 By longchamp france (23.91.20.211) on 2013-11-14 08:14

????????????????????????????????????? (Growth Movement) | Plant's Responses To Simulators

#9 By canada goose soldes (23.91.20.211) on 2013-11-14 08:14

????????????????????????????????????? (Growth Movement) | Plant's Responses To Simulators

#8 By Sac Micheal Kros (23.91.20.211) on 2013-11-14 08:14

????????????????????????????????????? (Growth Movement) | Plant's Responses To Simulators

#7 By giubbotti moncler (23.91.20.211) on 2013-11-14 08:14

I like your site and I thought I would share the service I use to get lots of traffic. http://nsru.net/268m I am very happy with the website visitors that I get from their company and I would recommend them to any website owner.

#6 By Britt (178.33.203.157) on 2013-09-01 03:05

You should try this offer for getting more traffic: http://nsru.net/268m - I use it on all of my sites and I am very satisfied. This service will get you targeted traffic with no effort on your part. Thank me later!

#5 By Tomika (178.33.203.157) on 2013-08-31 04:39

Currently it seems like Drupal is the preferred blogging platform out there right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?

#4 By redbottom outlet (103.7.57.18|198.245.63.121) on 2013-04-11 12:16

Hi there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects? Thanks!

#3 By beats by dre studio (103.7.57.18|188.165.226.148) on 2012-11-24 11:33

big smile thx ^^

#2 By mmmm (125.26.82.156) on 2012-02-19 12:20

..

#1 By (202.29.44.134) on 2011-01-27 15:47

Categories

Archives